چهارمین جایزه پژوهش

گزارش خبری

اخبار

اولین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه پژوهش سال سینمایی برگزار شد
با حضور رئیس سازمان سینمایی؛
اولین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین جایزه پژوهش سال سینمایی با حضور رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.
۲۶ آبان ۱۳۹۹